Förvirrad och komplicerad.

16 år från gbg.
Jag mår skit ibland men dude, life goes on och Håkans musik finns alltid kvar.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter